partico                     

기사게시날자 : 2017-01-06

...목록으로
주체106(2017)년 1월 6일 [사진]

제30차 재일조선학생소년예술단(4)

(2016. 12. 2 - )

 

조국에서 새해를 맞는 학생소년예술단성원들.

 

 

 

 

재일학생소년예술단은 미림승마구락부를 돌아보았다.

 

 

 

 

재일학생소년예술단은 문수물놀이장에서 즐거운 시간을 보냈다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


되돌이